main menu

Επιλέξτε ετικέτα για εμφάνιση των αντιστοιχων αναρτήσεων. Αρχική Σελίδα

Απενεργοποιημένη Λειτουργία

27 Ιαν 2022

Μόνο πιστοποιητικό η πίστη ! ( Για να πλησιάσουμε Τον Ζωντανό Θεό )


Η καρδιά της καρδιάς της πίστης μας. Η ουσία, ο πυρήνας, το μόνο ζωοποιητικό και σωστικό μυστήριο των μυστηρίων ! Ο Χριστός μας προσφέρων και προσφερόμενος ! Όχι συμβολικώς , όχι για την συνήθεια , το έθιμο και το καλό ! Πραγματικά , υποστατικά με τρόπο κρύφιο , απρόσιτο για την πεπερασμένη μας λογική και τις σωματικές μας αισθήσεις. Εμπειρικά και όχι γνωστικά . Γευόμαστε με τις σωματικές μας αισθήσεις άρτο και οίνο , μα με τις πνευματικές Το Σώμα και Το Αίμα Του Χριστού!

…᾿Εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ ᾿Ιουδαῖοι λέγοντες· πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐστι πόσις. ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ. καθὼς ἀπέστειλέ με ὁ ζῶν πατὴρ κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα, καὶ ὁ τρώγων με κἀκεῖνος ζήσεται δι’ ἐμέ. οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες ὑμῶν τὸ μάννα καὶ ἀπέθανον· ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. Ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν Καπερναούμ.(Ιωάν.6, 52-59)

 Συμβούλευε ένας Άγιος Γέροντας των ημερών μας ο μακαριστός π.Δανιήλ Γούβαλης , αν κάποιος δεν προλάβει να διαβάσει προσευχόμενος και ένδακρυς έστω με μια ουρανόσταλτη ρανίδα στα μάτια , ολόκληρη την θεραπευτική και  ιερότατη  ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως , τουλάχιστον να διαβάσει ( μεταξύ και άλλων χωρίων από την Παλαιά και από το 6 ο κεφάλαιο του ηγαπημένου μαθητή) αυτό το απόσπασμα από το κατά Ιωάννην.

Να καθρεφτιστούμε αδελφοί μου όμως συντετριμμένοι σε μια φράση που ακούστηκε εκείνη την ημέρα που ο Κύριός μας αποκάλυψε το μυστήριο των μυστηρίων διδάσκοντας στην συναγωγή της Καπερναούμ. Ακριβώς ακολουθεί στον 60ο στίχο του 6ου κεφαλαίου :

Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπον· σκληρός ἐστιν οὗτος ὁ λόγος· τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν;

Παραδέξου το αδελφέ μου , ταλαίπωρε εαυτέ μου , από τα χείλη έστω της διάνοιάς σου , έχει ξεστομιστεί αυτός ο λόγος! Έχεις και συ γογγύσει, έχεις αμφιβάλλει , έχεις αναρωτηθεί  …Ψωμί και κρασί γεύεσαι από χέρι ανθρώπου και φοβάσαι ! Και νιώθεις ότι απειλείσαι και διστάζεις ! Και βλασφημείς το πανάγιο μυστήριο των μυστηρίων ! Θες να κατανοήσεις το άκτιστο και το υπερφυές ! Να το φέρεις στα δικά σου κτιστά μέτρα που νοθεύονται μολύνονται και πεθαίνουν! Άρτος Ζωής αιωνιζούσης είναι τούτο το μυστήριο ! Αρνείσαι τον Τριαδικό Θεό ! Το Άγιο Πνεύμα ! Μα δεν θα παρέμβει ποτέ ο Κύριος για να σε πείσει ! Η πειθώ παραμερίζεται ! ᾿Εκ τούτου πολλοὶ ἀπῆλθον ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ οὐκέτι μετ’ αὐτοῦ περιεπάτουν. Εἶπεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς τοῖς δώδεκα· μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν; ( Ιωάν.6, 66-67)

Το αυτεξούσιο είτε θα σε οδηγήσει να Τον εγκαταλείψεις και εσύ εκεί στην συναγωγή της Καπερναούμ , είτε στην πίστη ότι αυτό που γεύεσαι σαν ψωμί και κρασί είναι ολόκληρο Το Σώμα και ολόκληρο Το Αίμα του Υιού του Θεού ! Φόβος Θεού , Πίστη και Αγάπη ! Τρείς προϋποθέσεις αδελφέ μου , ταλαίπωρε εαυτέ μου ! Τα πιστοποιητικά σου για να πλησιάσεις Τον  Ζωντανό Θεό. Και αυτές οι προϋποθέσεις κρύβουν μυστήριο ! Δεν είναι αυτό που ακούγεται ! Θέλουν και αυτά βίωση ! Αλλιώς άκυρα  θα είναι τα πιστοποιητικά της αδύναμης λογικής μας ! Σαν κερί και χορτάρι ξερό θα φλεχθεί . Κρίμα και κατάκριμα! Δεν το λέμε εμείς ( κάποιος αδελφός παλαιότερα έσπευσε να μας χαρακτηρίσει σκοταδιστικά σχιζοφρενείς …Είναι δυνατόν , είπε , να μεταλάβει θάνατο ο αναξίως προσερχόμενος ; Ο Χριστός είναι αγάπη !)

Δες αδελφέ μας στην Α΄προς Κορινθίους:  ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων κρίμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει μὴ διακρίνων τὸ σῶμα.  διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι, καὶ κοιμῶνται ἱκανοί.( Α΄Κορινθ. 11,29-32)

Η διάκριση και η πίστη ! Μην μείνει άγνωρος ο Χριστός μας ! Η καταστροφική αγνωσία της πίστης μας! Της μυστηριακής και Αγιοπνευματικής μας πίστης !

Την ανέστησε για να την κοινωνήσει!   (σ.σ. Από τον βίο του π.Σπυρίδωνος Ξένου Νεοσκητιώτη) 
Πες το αυτό στην... λυγερόκορμη λογική σου αδελφέ μου , ταλαίπωρε εαυτέ μου και έπειτα κλάψε για τους χλευασμούς και τα ονειδίσματα που εκείνη με μια ψευδόσοφη παρρησία θα σου προσφέρει .
Τόλμησε να την σωπάσεις....
Κι όταν σου γυρεύει πιστοποιητικά, εσύ πρόσφερέ της ταπεινά το πιο διαρκές , το αιώνιο !
 Ας προσευχηθούμε σε αυτήν την σειρά των εκπομπών όσα ακουστούν να μας οδηγήσουν στην πίστη που θα διαλύσει το σκοτάδι της λογικής που βλασφημεί το πρόσωπο του Θεανθρώπου Σωτήρα μας ! Μόνο πιστοποιητικό η πίστη !

Νώντας Σκοπετέας

Απόσπασμα από ομότιτλη σειρά 3 εκπομπών

21 Ιαν 2022

Όσο για αύριο... έχει ο Θεός !


Μὴ φοβοῦ, μετὰ σοῦ γάρ εἰμι·

 μὴ πλανῶ, ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ Θεός σου ὁ ἐνισχύσας σε καὶ ἐβοήθησά σοι

 καὶ ἠσφαλισάμην σε τῇ δεξιᾷ τῇ δικαίᾳ μου.( Ησαϊας 41,10)

Καλό βράδυ σε όλους ! Όσο για αύριο έχει ο Θεός ! Πίστη και πολλές υπομονές χρειάζεται να έχουμε ! Μην ανησυχείτε για τίποτα ! Τον τελευταίο λόγο τον έχει πάντα ο Θεός ! Όλα γίνονται σύμφωνα με το σχέδιό Του ! Καλό βράδυ σε όλους ! Όσο για αύριο έχει ο Θεός ! Τί γάρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐάν κερδήση τόν κόσμον ὄλον, καί ζημιωθῆ τήν ψυχήν αὐτοῦ; Καλό βράδυ σε όλους ! Όσο για αύριο έχει ο Θεός ! Να εύχεστε να είστε μέλη στα σχέδια του Θεού για τις δοκιμασίες που ζούμε αλλά και για αυτές που θα έρθουν! Καλό βράδυ σε όλους ! Όσο για αύριο έχει ο Θεός ! Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν. Να έχετε πίστη και υπομονή ! Ο Θεός να σας δίνει δύναμη ! Η Παναγία μας να πρεσβεύει για όλους ! Πάντα έχει ο Θεός !

Ένα απόσπασμα από τον προφήτη Ησαϊα στο ξεκίνημα και έπειτα μερικά από τα εκατοντάδες μηνύματα που τα τελευταία χρόνια έρχονται κάθε νύχτωμα στο κινητό μας ! Όσο κυλάει ο χρόνος, τόσο αποκαλύπτεται η  ουτιδανότητα και κυρίως το ολιγόπιστό μας αδελφοί! Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ικανοί από στήθους να θυμηθούν ολόκληρο τον Ησαϊα ….και τα 66 κεφάλαιά του ! Και ακόμα περισσότερα! Είναι υπσρκτό αυτό που γράφουμε,  αλλά εμείς το αναφέρουμε με μια συμβολική διάθεση ….Αυτοί που γνωρίζουν τα πολλά...ίσως –ίσως πολυγραφότατοι , μεταφρασμένοι,  με θαυμαστή ευστροφία και ευγλωττία, αυτοί που μπορούν να σου μιλήσουν υπέροχα και για ατέλειωτες ώρες για την ύπαρξη του Θεού για την υπόστασή Του, για την αποκάλυψή Του,  μέσω των μυστηρίων Του , των ακτίστων ενεργειών Του και της άγνωρης άκτιστης ουσίας Του…Αυτοί οι πολύφθογγοι ρήτορες και γραφιάδες για τον Χριστό , πολλές φορές αποδεικνύεται στην πράξη ότι ουδόλως πιστεύουν ! Ακούγεται οξύμωρο ! Δεν είναι ! Γιατί στην θεωρία , στο ανώδυνο , στο ατσαλάκωτο , σε ό,τι αφορά τους δίπλα και τους απέναντι, με έναν Θεό στα σύννεφα κάπου κρυμμένο , τα πράγματα φαίνονται εξαιρετικά ! Μόλις η φωτιά του κινδύνου , της απειλής και  το ζοφερό του κλυδωνισμού μας περικυκλώσει,  τότε όλα τα παραπάνω πηγαίνουν έναν ωραίο «περίπατο» στις αυλές της λογικής , του ορθολογισμού και της εκλογίκευσης της πίστης , της εκφιλοσόφησης των Θείων Ευαγγελικών προσταγμάτων, της επεξήγησης του μυστηρίου , της έρευνας και επανεξέτασης του δόγματος !

 Πίστη ( έλεγε ένας Άγιος των ημερών μας ο μακαριστός π.Αθανάσιος Μυτιληναίος ) δεν είναι να πιστεύεις στην ύπαρξη του Θεού! Πίστη είναι να εμπιστεύεσαι απόλυτα την πρόνοιά Του ! Τα παραπάνω μηνύματα στο κινητό   τα στέλνει ένας άνθρωπος που βιώνει ακριβώς αυτό ! Πίστη στην πρόνοια του Θεού ! Έχει ο Θεός ! Το ζει αυτό το μήνυμα ! Μέσα στον πόνο , την διακονία των εμπεριστάτων , στην οικονομική δυσκολία , στην ασθένεια , ζει το έχει ο Θεός ! Η άγκυρα της ελπίδας στον Ουρανό ! Και παίρνουμε ελπίδα απ΄την ανέκπτωτη ελπίδα Του !Ελπίδα είναι η χαρά πριν την χαρά …έλεγε πάλι ο πατήρ Αθανάσιος ! Το έχει ο Θεός , ο προνοητής Θεός είναι η Ελπίδα! Η χαρά πριν την χαρά ! Η άγκυρα στον Ουρανό! Μόνο πίστη ζητά απ τον προνοητή τον Μέγα ! Και ποτέ , μα ποτέ δεν δανείζεται στενοχώρια! Αμέτρητες οι πτυχές της Θείας πρόνοιας , του Θεϊκού σχεδίου , της μέριμνας του Θεού για κάθε πλάσμα Του ! Είναι προσευχή σπουδαία αυτό το έχει ο Θεός ! Δοξολογική , που αμοίβεται περισσότερο και από το Κύριε ελέησον , όπως έλεγε ο παπά –Τύχων ο Άγιος ο Αγιορείτης και πνευματικός του Αγίου Παϊσίου!

Έχει ο Θεός ! Πάντα έχει ο Παντοδύναμος !

Νώντας Σκοπετέας

Απόσπασμα από ομότιτλη εκπομπή  


16 Ιαν 2022

Ο Σταυροκόπος…(Διήγημα για παράΞενους που δεν πάγωσε η αγάπη τους...)

Σώσον με, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος( Ψαλμ.11,2)
Άκουγε μικρός που ήτανε στα καφενεία του χωριού που είχαν πικάπ, ένα τραγούδι που τον έκανε να λυπάται …Ωραίο τραγούδι από τον υπέροχο «Δρόμο»…
Είχε μιαν απλή καρδιά και τον λέγαν Γιάννη …Τον φωνάζανε τρελό… Η απλή του η καρδιά πια δε θα στενάζει… Του την κλέψαν τα παιδιά για να κάνουν χάζι…
Ο τρελός ήταν ο τίτλος του …Ο Γιάννης με την κλεμμένη καρδιά έγινε τότε για αυτόν ένα πρόσωπο αγαπημένο, που αντανακλούσε στις μορφές όσων τρελών και περιφρονημένων αντίκριζε στο διάβα της ζωής του. Ένας δε από αυτούς, ήταν το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο του μικρού τους χωριού, μια μορφή που κυκλοφορούσε συνεχώς στα καλντερίμια και στις ρούγες ολημερίς, με το φτωχό μα πάντοτε καθαρό του ντύσιμο και το ραβδί του το ακανόνιστο. Ήταν ο Μενέλαος ο Χωματιανός ο…τρελός παράξενος του χωριού, ο νεωκόρος της Κοιμήσεως, γνωστός με το προσωνύμι Σταυροκόπος… Όποτε και να περπατούσες στο χωριό, χειμώνα καλοκαίρι, δεν υπήρχε περίπτωση να μην τον συναντήσεις …Κι αν τον ρώταγες, όλο κάπου σου έλεγε πως είχε να πάει, ένα θέλημα του παπά να κάνει, κάποιον να συναντήσει στο τέρμα του δρόμου …Το παρατσούκλι του είχε βγει από νέος που ήταν, γιατί ο Μέλος ο Σταυροκόπος δεν σταματούσε ποτέ να σταυροκοπιέται…Δεν ήταν δα και εντελώς ανεξήγητη αυτή του η συνήθεια, γιατί στο χωριό τους κάθε γειτονιά έχει και το εκκλησάκι της και το προσκυνητάρι της …
Μα αυτό που όλους τους παραξένευε και τους έκανε να γελάνε μαζί του, ήταν το πόσες φορές εκείνος έκανε τον Σταυρό του, όχι μόνο όταν τον έβλεπαν με το ρασάκι του μέσα στην Εκκλησία αλλά και έξω παντού! Ειδικά τα καλοκαίρια στην μεγάλη πλατεία της Παναγίας, τον έβλεπαν να μην σταματά…για ώρα πολύ να σχηματίζει αργά πάνω του το σύμβολο που ζωή ποιεί… Και να σου τα κρυφόγελα και τα πειράγματα και να και τα μικρά παιδιά, να περνούν με τα ποδήλατα από μπροστά του και να μιμούνται τον τρόπο του και να σταυροκοπιούνται τάχατες και κείνα με ξεκαρδίσματα. Εκεί στην πεζούλα του μπάρμπα- Κώστα του καφετζή του αδελφού της μάνας του , κάτω απ την μεγάλη μουριά, που του άρεσε να πίνει απειρόκακος και χαρούμενος την πορτοκαλάδα του την κερασμένη, τον έβλεπε και αυτός πάντα και θυμόταν τους στίχους απ'το τραγούδι το παλιό το αγαπημένο και χαιρόταν που ο Μέλος ο Σταυροκόπος, είχε την καρδιά του αστένακτη και απαλλαγμένη από κάθε τι το γήινο και το μικρό.

Ήταν καλοκαίρι του Σωτήρος ανήμερα, πριν από μερικά χρόνια, προτού κοιμηθεί ο παράξενος τούτος άνθρωπος! Το παιδί μεγάλωσε! Φοιτητής πια στο Πανεπιστήμιο! Οδοντίατρος! Μόλις είχαν αφιχθεί απ την Αθήνα στο λατρεμένο τους χωριό και περπάτησε ανυπόμονα ως την πλατεία, που ήταν γεμάτη από τους συγχωριανούς του και τους πρωτευουσιάνους παραθεριστές! Ασίγαστος θόρυβος ζωής και τόσες αναμνήσεις να συνοδεύουν κάθε του ματιά! Πήγε και κάθισε στο καφενεδάκι το παλιό. Εκεί ο Μέλος, σταθερά στην πεζούλα του, σαν να μην πέρασε στιγμή από την τελευταία τους συνάντηση …Καταχάρηκε εκείνος που τον είδε! Τον αγκάλιασε και του φίλησε το χέρι! Ένιωσε τέτοιο δέος ο νεαρός! Και τέτοια αγάπη να τον πλημμυρίζει που τον συντάραξε… Τόσα χρόνια ποτέ δεν είχε κάτσει κοντά του να μιλήσουν πέραν των συνηθισμένων και τυπικών χαιρετισμών στα βιαστικά … Άρχισαν να κουβεντιάζουν και να λένε τα νέα τους! Όλο ενδιαφέρον ο Σταυροκόπος τον ρωτούσε για τις σπουδές του,τα αδέλφια του, τους γονείς του, την πνευματική του ζωή στην Θεσσαλονίκη …Και την ώρα που μιλούσε κοιτούσε έντονα ολόγυρά του και κάθε λίγο και λιγάκι ως συνήθως έκανε…τι άλλο; Τον Σταυρό του!
-Μέλο μου να σε ρωτήσω κάτι…χρόνια το θέλω μα δεν τολμούσα γιατί πίστευα πως θα σε πειράξει …
-Πες μου Αποστόλη μου…Αλίμονο, γιατί να πειραχτώ; Εσύ είσαι του Θεού παιδί! Από μικρό σε καμαρώνω και σένα και όλους σας! Είσαι ευλαβής! Πήρες απ τους γονείς σου αλλά και από τον παππού σου τον συγχωρεμένο τον Λυκούργο και την γιαγιά σου την Θεώνη την αγία ψυχούλα! Αχ, πόσο τους αγαπώ αυτούς μάτια μου ! Πάντοτε με τον καλό λόγο μαζί μου! Και πόσο με βοηθούσαν στα δυσκολέματά μου! Εύχομαι συνεχώς για την ανάπαυσή τους! Και λέω και στον παπά συνέχεια να τους μνημονεύει!
-Να, αυτό που όλο κάνεις τον Σταυρό σου, εμένα καθόλου δεν με ενοχλεί …ίσα –ίσα με αναπαύει …αλλά τόσα χρόνια που σε γνωρίζω δεν βαρυγγόμησες ποτέ που όλοι σε…κοροϊδεύουν και γελάνε μαζί σου;
-Να βαρυγγομήσω; Να χάσω τον μισθό μου βρε παιδί; Δεν έχεις διαβάσει το Ευαγγέλιο που μακαρίζει όσους τους κοροϊδεύουν για την χάρη του Χριστού μας; Θα σου πω λοιπόν και σε παρακαλώ να μην το πεις σε κανέναν, μέχρι που να μου πάρει την ψυχή ο Αρχάγγελος! Θέλω να μου το υποσχεθείς!
-Ναι Μέλο μου ! Στο υπόσχομαι!

-Ρίξε μια ματιά γύρω σου παιδί μου! Πόσοι άνθρωποι! Πόσες ψυχές! Πόσα μικρά παιδιά! Στο κέντρο ο Ναός της Παναγίας μας! Ο οίκος του Πατέρα μας! Η Εκκλησία που βαπτιστήκαμε που γευτήκαμε την γλυκάδα της πίστης μας, εκεί που κάποια στιγμή θα μας φροντίσουν στο στερνό μας μονοπάτι…Όλους αυτούς τους νοιάζομαι και τους αγαπώ και δεν με νοιάζει που με έχουν για τρελό και αλλόκοτο …Μόνο κάτι με στενοχωρεί, αλλά ποτέ δεν τους το λέω! Νιώθω χρόνια τώρα πως η αγάπη τους για τον Χριστό μας την Παναγιά και τους Αγίους έχει παγώσει! Και το ελάχιστο δεν κάνουν για να στείλουν πάνω ένα ευχαριστώ για όλα τα καλά που μας χαρίζει ο Πανάγαθος…Ούτε έναν Σταυρό παιδί μου! Ούτε έναν Σταυρό! Κάποτε λοιπόν, ήμουν πολύ νέος ακόμα το πήρα απόφαση…
-Τι αποφάσισες Μέλο μου;
-Ρίξε μια ματιά γύρω σου παιδί μου! Πόσοι άνθρωποι! Πόσες ψυχές! Αυτό που δεν κάνουν…κάνω …Τους παρατηρώ έναν–έναν…Και για όποιον αδιάφορος δεν κάνει τον Σταυρό του που ζυγώνει στον οίκο του Θεού, τον κάνω εγώ το σταυροκόπημα για εκείνον, τον αναπληρώνω και παρακαλάω τον Κύριο να τον λογαριάσει στον δικό του τον μισθό… Έτσι κι όταν συναντώ κάποιον στον δρόμο να περνάει από τα ξωκκλήσια μας και τα προσκυνητάρια μας! Κατάλαβες τώρα; Σου φαίνεται τρελό; Για την αγάπη του Χριστού ! Μην πεις σε κανέναν τίποτα! Μου το υποσχέθηκες! Άντε πάμε στην Παναγία να συμπληρώσουμε λαδάκι στα καντήλια!
Προχώρησε ο Μενέλαος ο Σταυροκόπος κάνοντας τον Σταυρό του για όποιον νιόφερτο συναντούσε να έρχεται προς το μέρος του. Τον ακολούθησε κατασυγκινημένος , χωρίς να μπορεί να αρθρώσει κουβέντα! Στην απέναντι είσοδο της πλατείας έμπαινε εκείνη την στιγμή η Ρεβέκκα και ο Νίκος με τα 6 τους παιδιά! Ασυνάντητη η ευλάβεια αυτής της ευλογημένης φαμίλιας! Έκαναν όλοι τον Σταυρό τους! Τον κοίταξε με νόημα και αγάπη ο…τρελός…Μια φορά μόνο τότε σταυροκοπήθηκε και άνοιξε την πόρτα της Παναγίας ψιθυρίζοντας…Εἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκον σου, προσκυνήσω πρὸς ναὸν ἅγιόν σου ἐν φόβῳ σου Κύριε…
Νώντας Σκοπετέας
 Εις μνήμην Π.Σ
Απόσπασμα από το βιβλίο:"Αυτοί οι Παράξενοι Χριστιανοί"( εκδ. Ιεραποστολικό Σωματείο Πρόμαχος Ορθοδοξίας) και  την εκπομπή με τίτλο : Πάγωσε η αγάπη
 


13 Ιαν 2022

Στην αυλή του παπα Ευθύμη… (Θύμησες από μια πολυόμματη και ταπεινή αφιερωμένη ψυχή )

...Στις 2 τη νύχτα είχαμε συναποφασίσει έγερση .

Εμείς οι πέντε μαζί με τον Απλού και τον καλοκάγαθο Δημήτριο τον συνοδοιπόρο του . Για αυτό εξάλλου μείναμε στο παλιό Νοσοκομείο της σκήτης έξω από την πύλη , για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε πολύ πριν το άνοιγμά της για τα μέρη της κάτω Καψάλας και το κελί του παπά Ευθύμη και της συνοδείας του . Ένα από τα πιο γνωστά καταφύγια δεομένων , ένα από τα πιο ενεργά εργαστήρια υπομονής και αγάπης του Άθωνα ! Ο Γέροντας όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή «εξαφανίζεται» επί μακρόν για ησυχία και προσευχή .

Ήταν από τις τελευταίες μέρες που θα μπορούσαμε να τον δούμε από κοντά και να του μιλήσουμε . Το ίδιο όμως γνώριζαν και σχεδόν όλοι οι επισκέπτες προσκυνητές στα μέρη πέριξ των Καρυών . Γι αυτόν τον λόγο και για να προλάβουμε έστω για λίγο τον παππούλη θα έπρεπε να ήμασταν από πολύ νωρίς έξω από την πόρτα του κελιού ! Ξεκινήσαμε λοιπόν στην πιο γλυκιά Φθινοπωρινή νυχτιά που έμοιαζε μέρα , με ένα έκπαγλο φεγγάρι να οδηγεί τα βήματά μας στον χωμάτινο δρόμο . Πετάμε από χαρά ! Πρώτη φορά σε νυχτερινή πτήση σε… αεροδιαδρόμους Αθωνικούς . Μετά από μισή ώρα βρήκαμε τον χαρακτηριστικό Σταυρό στον βράχο και το μονοπάτι που σχεδόν αμέσως μας οδήγησε έξω από την πόρτα του κελιού ! Το Σταυρονικητιανό κελί της Αναστάσεως του Κυρίου ! Μια από τις αστείρευτες ξεδιψαστικές κρήνες του Όρους ! Εκεί έξω από τον ξύλινο φράχτη , ήδη βρίσκονταν συγκεντρωμένοι 10 άνθρωποι που περίμεναν !

Ένας είχε κοιμηθεί εκεί από τις 11 το βράδυ !  . Βολεύτηκε όπως -όπως πάνω σε κάτι κούτσουρα για δυο ώρες περίπου ! Έπειτα από λίγο γύρω στη μία , ήρθαν οι Καβαλιώτες συνοδοιπόροι που διανυκτέρευσαν επί τούτου στις Καρυές στο πανδοχείο που λειτουργεί , για να μην δεσμεύονται από τα ωράρια των Μονών . –Είχαμε έρθει και πέρυσι ! Περιμέναμε πάνω από 8 ώρες , γιατί φτάσαμε μεσημέρι και δεν τα καταφέραμε να του μιλήσουμε ! Φέτος είπαμε να ρθουμε από νύχτα ! Έχουμε ανάγκη να τον δούμε οπωσδήποτε φέτος !

Μόλις ελάχιστα πριν από εμάς 6 πασίχαροι Αιγιώτες με επικεφαλής τους τον πατέρα Σ. έλαβαν και εκείνοι θέση αναμονής . Τέτοιο πόθο είχαν οι πρώτοι …της άτυπης σειράς να δουν τον Γέροντα , το πνευματικό άνθος της σποράς του Αγίου Παϊσίου .

Κάποιοι θα μιλήσουν για ακρότητες και υπερβολές . Στου Πανσόφου Σειράχ τους λόγους ας προστρέξουμε να λάβουμε την απάντηση : Αν βρεις άνθρωπο συνετό πήγαινε σε αυτόν απ τα χαράματα ! Από τα βήματά σου να φαγωθούν τα σκαλιά στην είσοδό του ! ἐὰν ἴδῃς συνετόν, ὄρθριζε πρὸς αὐτόν, καὶ βαθμοὺς θυρῶν αὐτοῦ ἐκτριβέτω ὁ πούς σου. ( Σοφ.Σειράχ 6,36)

Ένας άλλος αδελφός μας μιλά για τον παππούλη και το πόσο τον βοήθησε όταν πριν από χρόνια  παραλίγο να χάσει την ζωή του σε ατύχημα με την μηχανή ! Έχει αγάπη πολύ ο Γέροντας ! Εμένα μου άλλαξε την ζωή ! Γι αυτό θέλω να τον βλέπω και να μπαίνω κάτω απ το πετραχήλι του! Όποτε τα καταφέρνω έρχομαι ! Να γεμίσω τις μπαταρίες μου ! Που να με έβλεπες πριν μερικά χρόνια αδελφέ μου ! Μόλις πρωτοήρθα στον Γέροντα ! Άλλος άνθρωπος ήμουνα , μέσα και έξω !  Έχω πολύ δρόμο ακόμα βέβαια ! Να φτάσω στην πίστη που όλα τα γιατρεύει !

Εδώ που κάθομαι και περιμένω αδελφέ μου έχω ακούσει πολλές ιστορίες για ανθρώπους που αληθινά πιστεύουν ! Αυτή που με είχε κάνει να κλάψω ήταν με μια μάνα , που Μεγάλη Παρασκευή μπήκε μέσα στο δωμάτιο του μοναχογιού της και τον βρήκε παγωμένο και νεκρό ! Έμεινε για ώρες πολλές δίπλα του ! Μόλις νύχτωσε , κοίταξε την Παναγιά στο εικόνισμα και της είπε : Τώρα φεύγω να πάω στην κηδεία του Υιού σου Παναγία μου ! Αύριο σε παρακαλώ νε έρθεις και εσύ στην κηδεία του δικού μου ! Και έφυγε για τον Επιτάφιο δίχως να πει σε κανέναν κουβέντα ! Μόλις επέστρεψε , την περίμενε ολοζώντανο το παιδί της ! Τον επανέφερε η Παναγία στη ζωή!

Ο Απλούς ακούει και δακρύζει με αυτήν την ιστορία ! Έχει και αυτός τόσα να θυμηθεί! –Εμείς πριν από χρόνια είχαμε πάει στο κελάκι των Ιωασαφαίων στις Καρυές ! Πάνε σχεδόν 35 χρόνια ! 1983, 84 ήτανε ! Μπήκαμε μέσα , βλέπουμε έναν Γέροντα . Μας λέει : Ήμασταν πολύ κουρασμένοι σήμερα γιατί είχαμε πανήγυρη με αγρυπνία μεγάλη ! Πριν έρθετε ήταν εδώ η Παναγία ! Μας έπλυνε και μας καθάρισε για ώρα πολύ ! Μόλις ήρθατε έφυγε ! Ακούγονται απίστευτα αυτά μα είναι όλα αλήθεια ! Σκέψου παιδί μου ότι σε εμένα που είμαι ο τελευταίος και ο χειρότερος όλων , έχουν συμβεί θαύματα ! Ήμουν στο χειρουργείο για πολύ σοβαρή εγχείρηση στο λαιμό ! Είμαι και ψάλτης πολλά χρόνια στο χωριό μου ! Μία ώρα κράτησε μόνο η νάρκωση να φανταστείς ! Σε όλην την επέμβαση άκουγα συνέχεια αγγελικά ψάλματα : Άγιος Άγιος Άγιος Κύριος Σαβαώθ !

                       

Σκέψου αν άκουγα εγώ Αγγέλους , αυτοί εδώ πώς να μην ανταμώνουν καθημερινά με την Παναγία ; Σε στιγμές σιγής από όλους ακούγαμε μέσα τους Πατέρες που τελούσαν κανονικά τις ακολουθίες τους . Σχεδόν πεντέμισι το πρωί και ήδη είχαμε πίσω μας άλλα δεκαπέντε άτομα . Και όλο έρχονταν κι άλλοι διψασμένοι αδελφοί μας ! Είχαμε ξαναέρθει στον Γέροντα πριν από αρκετά χρόνια ! Αλλά αυτό που θα αντικρίζαμε ύστερα από δυο ώρες περίπου , μόλις μας άνοιξαν την πόρτα, ξεπερνούσε κάθε προσδοκία ! Στην αυλή του κελιού σχεδόν έτοιμος ένας μεγάλος Αγιορείτικος Ναός προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου ! Μέσα σε έναν μόλις χρόνο ετοιμάστηκε μαζί με νέο ξενώνα για επισκέπτες προσκυνητές και ένα υπέροχο υπαίθριο αρχονταρίκι με απίστευτα περίβλεπτη θέα στον… αχαμήλωτο Άθωνα ! Πίσω από το ιερό του Ναού το μνήμα του Γέροντα Ισαάκ του Λιβανέζου ! Ο Παπάς , ο Θεολόγος , ο μύστης των ασκητικών του Αγίου Ισσάκ , ο πνευματικός των μαθητών της Αθωνιάδας σχολής, ο αγωνιστής , ο φωτιστής , ο διακριτικός, ο ελεήμων, ο καλλίφωνος !

Πόσο ευλογημένοι οφείλουμε να αισθανθούμε όλοι εμείς σ αυτήν την αυλή την αγγελόπλαστη , σε τούτο το χάραγμα μιας νέας μυστικής ημέρας . Απερίσπαστοι έχουμε μπροστά μας χρόνο άφθονο να σκεφθούμε τον Θεό , να επαναπροσδιορίσουμε την σχέση μας μαζί Του . Να κοιτάξουμε μέσα στον καθρέφτη ενός φτωχού μνήματος , και στους πωρόλιθους ενός νεότευκτου ουρανίου οίκου και να δούμε μέσα τους τον ταλαίπωρο εαυτό μας , τον ξεχασμένο μας σκοπό …Να λαξεύσουμε τους πώρους της αδρανούς ψυχής μας , διόδους να ανοίξουμε μέσα τους να ρουφήξουν δρόσους , από μάτια ταπεινών αδελφών και λόγια πολύπειρων γεροντάδων. Να λοιπόν δίπλα σε αυτό το απέριττο μνήμα του Ιερομονάχου Ισσάκ , ο Ναός του πνευματικού του Πατέρα Αγίου Παϊσίου .

Και ο παπά Ευθύμης πλέον να τους έχει μαζί …σε παράταξη μάχης . Σε μια διαφορετική στην κυριολεξία παράταξη μάχης βρισκόμαστε σχεδόν όλοι περιμένοντας τον Γέροντα . Κάποιοι προσπαθούν να κατατάξουν εαυτούς και αλλήλους σε σειρά , ανάλογα με την ώρα προσέλευσης . Μερικοί φαίνεται αυτό να το αγνοούν και επικαλούμενοι ιδίους λόγους θέλουν να προσπεράσουν …Δυο, αλλοίμονο, παραλίγο να έρθουν στα χέρια! Θυμόμαστε τον ιδιαίτερο κανόνα του Αγίου Παϊσίου του Βελιστσκόφσκυ . Δεν άφηνε τον ήλιο να δύσει επί του παροργισμού ! Αν κάποιος είχε οργή εναντίον αδελφού , σε αυτόν δεν επιτρεπόταν να εισέλθει στον Ναό ή να συμπροσευχηθεί στο Πάτερ ημών . Αλήθεια πως πρέπει να μας συνέχει κάθε στιγμή αυτός ο κανόνας του Προφητηλιάτη Αγίου ! Ο Απλούς θυμάται όταν περίμεναν έξω από τον συρμάτινο φράχτη της Παναγούδας τον Άγιο να βγει. –Ο Γέροντας μας άφηνε μια ώρα και παραπάνω να περιμένουμε! Δοκίμαζε την υπομονή μας! Και έπειτα έβγαινε! Κάποιοι έφευγαν. Εμείς εκεί , όσες ώρες και να κανε θα τον περιμέναμε! Καταλαβαίνουμε γρήγορα πως η διάκριση πρέπει να πρυτανεύσει .

Η υπομονή και η θυσιαστική αγάπη, πρέπει να φτιάξουν την σειρά προτεραιότητας. Ο Θωμάς από την Θεσσαλονίκη πνευματικοπαίδι του Γέροντα εδώ και δεκαπέντε χρόνια, μας μιλά για τα δικά του θαύματα , τα δυο παιδιά του! Θυμάται και αυτός τις αμέτρητες ώρες της υπομονής σε τούτην την αυλή! -Ήρθα κάποτε σχεδόν πρώτος και περίμενα από νύχτα και έπειτα από 3-4 ώρες μπήκα και εξομολογήθηκα στον παππούλη . Μόλις βγήκα θυμήθηκα κάτι που οπωσδήποτε έπρεπε να του πω. Έλα όμως που όπως και σήμερα τον περίμεναν καμιά εικοσαριά ακόμα άνθρωποι. Τι να κάνω, φοβήθηκα μη σκανδαλίσω κανέναν …Και περίμενα αδέλφια μου μετρημένες δεκατέσσερις ακόμα ώρες . Όταν είχε νυχτώσει για τα καλά με ξαναβλέπει ο Γέροντας μπροστά του! Βρε ευλογημένε μου λέει τι συμβαίνει…Γελούσε μόλις κατάλαβε! Μα δεν με είχε πειράξει καθόλου η αναμονή! Είναι και αυτή μέρος του μυστηρίου και μάλιστα απαραίτητο! Του λέω για την μικρή μου θυγατέρα που είναι βαπτισμένη στο όνομα του Μυροβλήτη προστάτη της Θεσσαλονίκης. Αστράφτουν τα μάτια του από χαρά και αμέσως βγάζει από ένα μικρό πορτοφόλι , ένα κομμάτι από μπαμπάκι που μυροβολά. Είναι από το άνοιγμα της λειψανοθήκης! -Παρ το αδελφέ μου , θα βρω άλλο εγώ! Με τον Θωμά βρεθήκαμε για λίγα λεπτά! Ίσως και να μην ξαναανταμώσουμε σε τούτη τη ζωή! Κύριος οίδε !

Μα δεν θα λησμονήσω ποτέ θαρρώ, την φιλαδελφία του και όλο το άρωμα που ξεχύθηκε από το αλαβάστρινο μέρος της μυρώπης καρδιάς του, όταν αναζήτησε του Μεγαλομάρτυρος την ευλογία! Τίποτα δεν μπορεί να νοθεύσει τούτες τις στιγμές. Πολλές δεκάδες άγνωστοι μέχρι σήμερα άνθρωποι γινόμαστε Ένα, καρτερώντας μια γουλιά δροσερό νερό από τις χούφτες του ταπεινού παπά να ποτίσει το άκαρπό μας και έναν Θεό να ξαναγεννηθεί μέσα μας … Ο χρόνος πάλι σταματά, υποχωρεί, πολλαπλασιάζεται, βαραίνει, σημαδεύεται …

Λίγο πριν το μεσημέρι στην σκιά του νέου Ναού του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, στο κελί της κάτω Καψάλας! Μόλις από το μικρό δωμάτιο, όπου βρίσκεται ο Γέροντας εξέρχεται ο πρώτος της σειράς! Χαμογελά και αγκαλιάζει σχεδόν όποιον βρίσκεται μπροστά του!–Τις γέμισα τις μπαταρίες μου δόξα τω Θεώ! Καλή υπομονή παιδιά! Αξίζει η αναμονή! Να ξέρατε πόσο! Η σειρά προτεραιότητας πλέον δεν υπάρχει! Η διάκριση και το φιλότιμο παλεύουν να μην σκανδαλιστεί και φύγει κανείς χωρίς να αναπαυθεί !

Κάποιοι τούτο το ενστερνίζονται πλήρως. Καθόμαστε στις απόσκιες πάνω πεζούλες με τον π.Σ., από την Αθήνα τέκνο και λειτουργό των Τριών Ιεραρχών. Συνήθως όποιον ιερωμένο έρχεται τα καλογέρια σπεύδουν να τον προτάξουν, σεβόμενα το σχήμα του. Ευλογημένο! Μα αυτός εδώ δεν δέχεται επουδενί λόγω την προτίμηση . Κάθεται μαζί μας περιμένοντας και φαίνεται να απολαμβάνει την κάθε ελάχιστη στιγμή! Κανείς δεν έχει φύγει , από το αξημέρωτο ακόμα. Μετράμε ήδη κλεισμένες οκτώ ώρες! Υπολογίζουμε πως για να μας δει όλους εμάς ο παπά Ευθύμιος , έστω από πέντε λεπτά τον καθένα, θα πρέπει να φτάσει σούρουπο! Πέντε λεπτά! Μοιάζουν με τα ψυχία της Χαναναίας αυτά τα λεπτά ! Όλοι κάτι θέλουμε , έστω ελάχιστο , να λάβουμε σαν τροφή πνευματική, να θρέψει την ψυχή την αχόρταστη που σπαράζει το βοήθει μοι. Να μιμούμαστε πάντα την υπομονή της, την καρτερία της, την μεγάλη πίστη της! Ο πραότατος νέος παπάς σημειώνει συνεχώς ονόματα στο μπλοκάκι του για προσευχή ! Είμαι σίγουρος πως θα σπάσει την πόρτα του Θεού για αυτές τις ψυχές που μόλις συνάντησε !

Θυμάται την πρώτη φορά που είδε τον Γέροντα πριν λίγα χρόνια Πραγματικά μας εντυπωσιάζουν τα λιγοστά μα εμπνευσμένα λόγια του: -Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να σας πω ή να σας ρωτήσω, του είπα! Μιλήστε μου εσείς για ό,τι θέλετε! Εγώ θα σας ακούσω και θα ωφεληθώ απ το οτιδήποτε! Πείτε μου αν θέλετε ακόμα και για το αμπέλι σας , αυτό που υπάρχει έξω από την καλύβη σας! Για μένα αδελφοί μου ο Γέροντας όπως και κάθε σεβάσμιος Αγιορείτης δεν είναι ένας μάγος , ένας θαυματοποιός ! Χάνουμε την ουσία αν τους βλέπουμε με τέτοιον τρόπο! Όλοι αυτοί οι Γεροντάδες , είναι μια ζωντανή παρουσία του Θεού στη γη γιατί έχουν δικά του Χαρακτηριστικά!Ταπείνωση, πραότητα, αρχοντιά , συγχωρηρικότητα , διάκριση! Γι αυτόν τον λόγο συγκεντρώνουν τόσους ανθρώπους έξω από το κελάκι τους! Αρκεί να τους αντιμετωπίζουμε και εμείς έτσι, γιατί αλλιώς τους στενοχωρούμε!

Σχεδόν πέντε το απόγευμα! Πλησιάζει η σειρά μας! Μόλις έφτασαν και άλλοι και άλλοι αδελφοί μας να συναντήσουν τον Γέροντα! Έρχεται μαζί τους και ένας λογισμός! Μου ψιθυρίζει να τους παρακολουθήσω, να δω μήπως μας πάρουν την σειρά! Γυρίζουν ξανά οι σελίδες του Ευαγγελικού λόγου μέσα μας! Είναι τούτο το μέρος τόσο διαλεχτό, σαν το Όρος των μακαρισμών! Από παντού αντιλαλούν του Ιησού τα ρήματα, να μας φωτίσουν τα σκοτεινιάσματα του νου μας! Τώρα είναι η σειρά της παραβολής των εργατών του αμπελώνος να μας ελέγξει και να μας γαληνέψει!

Θέλω τούτοις τοις εσχάτοις δούναι ως και σοι! Ίσοι όλοι ενώπιόν Του! Έσονται οι έσχατοι πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι! Και αυτοί που ήρθαν τώρα, την ενδεκάτη ώρα και αυτοί που βάσταξαν της ημέρας το βάρος και τον …καύσωνα, όλοι ανεξαιρέτως τελικώς θα λάβουμε το δηνάριό μας!

Δυο ώρες αργότερα με έναν ατίμητο θησαυρό βαλμένο στην γαληνόχαρη πλέον καρδιά μας, πήραμε τον δρόμο της επιστροφής για την Σκήτη του Προφήτη Ηλία! Σχεδόν τρέχουμε και εμείς! Ούτε λόγος για κούραση!Η οδός που οδηγεί στη Ζωή ορθάνοιχτη! Η θύρα της Βασιλείας των Ουρανών, άκλειστη σαν την πόρτα του ταπεινού παπά της Καψάλας. Αρκεί τα χτυπήματά μας να την κρατούν έτσι! Τω κρούοντι ανοιγήσεται … Η πόρτα της δικής μας καρδιάς, πάντα με το πόμολο από μέσα! Και Εκείνος, ιδού έστηκε και κρούει! Ακούσωμεν τώρα της Φωνής Του! Κάποτε θα παρακαλέσουμε εμείς ικετευτικά, να ακούσει την δική μας φωνή και να μας δώσει την αληθινή Ζωή κατά το έλεος και το κρίμα Του το δίκαιο! Μια τρισευλογημένη μέρα σημείο παντοτινής αναφοράς στην Αθωνική μας θύμηση σιγά-σιγά σουρουπώνει!

Νώντας Σκοπετέας.

Αποσπάσματα από το βιβλίο : «Αυτοί οι παράξενοι Χριστιανοί» ( Εκδ.Ιεραποστολικό Σωματείο : Πρόμαχος Ορθοδοξίας) και  από Ημερολόγια Αγίου Όρους με  θύμησες από έναν ταπεινό ασκητή,  έμψυχη πνευματική δικλείδα στα πυκνά σκοτάδια των ημερών μας . Στήριγμα η καθαρή του καρδιά και η  ολοκάθαρη φωνή του τούτες τις δύσκολες και διλημματικές  ώρες . Πολυόμματη η ψυχή του ! Σε ενάργεια οι πνευματικές του αισθήσεις! Πνευματικά αισθητήρια διαθέτουν όσοι μακριά από τον εχθρό και μισόψυχο κόσμο και τον ολέθριο  συρμό,   νήφουν,  γρηγορούν και κακοπαθούν κατά το Παύλειο αέναο κέλευσμα. Και ο Γέροντας πιστά ακολουθεί τα ουράνια προστάγματα αταλάντευτα και απαρασάλευτα ! Όσοι  έστω και μια φορά τον έχουν αντικρίσει, γνωρίζουν καλά πως αυτός ο ταπεινός,  υπομένοντας διωγμούς και συκοφαντίες σύμφυτες με τις ζωές των αληθινά ευσεβών , σαν  άλλος Τιμόθεος υπακούει σε όσα ο Χριστός μας προστάζει! Και μένει εκεί πιστός και ανδρείος  στο λείμμα της Πίστης και των γνησίων φίλων Του Αρχηγού και Τελειωτή Ναζαρηνού !  Σε όσα λοιπόν ακούγονται και θα ακουστούν για εκείνον, ταιριάζει θαρρούμε απόλυτα ένας λόγος από το Ευαγγέλιο του ηγαπημένου μαθητή : "Αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς· ..."

8 Ιαν 2022

Πάγωσε η αγάπη …

Υπάρχουν άνθρωποι έστω και λίγοι , που σε κάθε αναδρομή της ζωής τους δοξολογούν Τον πανταχού Παρόντα Θεάνθρωπο, που έσωσε, που απομάκρυνε, που εξολόθρευσε, που διεφύλαξε, που ανέστησε…Και άλλοι που αντιστοίχως μακαρίζουν την «θεά τύχη» όποτε κοιτάζουν πίσω σε δεινές περιστάσεις ζοφερού κινδύνου…Μα και στον παρόντα χρόνο , στο τώρα, συναντάμε όλους αυτούς τους παραπάνω! Να περικυκλώνονται από κινδύνους ενυποστάτους , από μεθοδείες του πονηρού και μεθοδεύσεις των οργάνων του . Και οι μεν,  εκείνοι που μακαρίζουν την τύχη τους και υποφέρουν από την μεγαλύτερη ασθένεια , αυτή της αγνωσίας του Θεού,  συνεχίζουν να πορεύονται αμέριμνοι και νεκροζώντανοι. Οι δε, οι αιώνιοι δοξολογητές  βάζουν τις πολυόμματες ψυχές τους   να γονατίζουν, μετανοούν διαρκώς και επικαλούνται τον Κύριο ! Με έναν ψαλμό , μια προσευχή από το ψαλτήρι , το προσευχητάρι των θλιμμένων ελπιζόντων…Και κάποιες λέξεις τις τονίζουν πιότερο και τις επαναλαμβάνουν συνεχώς !

 Σῶσον με, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος, ὅτι ὠλιγώθησαν αἱ ἀλήθειαι ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων. ….σύ, Κύριε, φυλάξαις ἡμᾶς καὶ διατηρήσαις ἡμᾶς ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ εἰς τὸν αἰῶνα…..( Ψαλμ. 11,2,8)

Ω πόσο συγκλονιστικός και στο σήμερα τούτος ο ψαλμός !

 Μείναν λίγες οι αλήθειες ! Χιλιάδες χρόνους πριν γράφτηκε αυτός ο ψαλμός !

Αυτή η κραυγή αγωνίας! Πόσο επίκαιρη στο σήμερα , στο τώρα ! Πόσο η ασέβεια και το θεοστυγές της εποχής μας πνίγουν και καταδυναστεύουν το ευσεβές και το αληθές!

Σώσον με Κύριε ! Θυμίζει εκείνο το Επιστάτα απολλύμεθα ! ( Λουκ.8,24) Που έστιν η πίστις υμών ; απαντά ο Κύριος ! Πλήθυνε το ασεβές και η αγάπη αφανίστηκε …πάγωσε! Τα λόγια του Προφητάνακτος στα χείλη και στην καρδιά ! Οδοιπορία μακρά και κοπιώδης μέχρι να βρει η ψυχή το ευσεβές που πλέον τόσο σπανίζει αν όχι εξαφανίζεται! Σώσον με Κύριε ότι εκλέλοιπεν όσιος ! Οι πλείστοι προσκυνούν ψεύτικους Θεούς! Ελάχιστοι ευσεβείς  έμειναν στο θέλημά Σου ! Χειροτερεύουν όλο και περισσότερο και πιο βασανιστικά Κύριε οι καιροί ! Στα αυτιά μας η σπαρακτική προφητική και Χρυσοστομική φωνή των ημερών μας , ο μακαριστός π.Αθανάσιος Μυτιληναίος...Τι έλεγε τόσα χρόνια πριν ... 
Σύ, Κύριε, φυλάξαις ἡμᾶς καὶ διατηρήσαις ἡμᾶς ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ εἰς τὸν αἰῶνα. Συ Κύριε είθε να φυλάξεις , είθε να μας διατηρήσεις από την γεννεά ταύτη και μέχρι να τελειώσει η Ιστορία, αυτό θα πει το εις τον αιώνα  ! Σύ Κύριε ! Ο τόνος πέφτει στο Σύ ! Για να δείξει ότι πολλά μπορεί να μηχανεύονται και να μεθοδεύουν οι ασεβείς αλλά όταν εσύ θα μας φυλάξεις θα φυλαχτούμε , θα προστατευτούμε ! Εγώ πολλές φορές αγαπητοί μου καθ εαυτόν το λέγω αυτό ! Αν εσύ Κύριε με φυλάξεις θα φυλαχτώ ! …Γιατί τον τελευταίο λόγο τον έχει πάντοτε ο Θεός ! Φυλάξαις , Διατηρήσαις …είναι ευκτική! Το φυλάξαις σημαίνει μικρό χρονικό διάστημα , το διατηρήσαις σημαίνει  σε διαρκή χρόνο !  Ξέρετε ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο να φυλαχτώ αλλά το πώς θα διατηρήσω το φύλαγμα ! Σε 24 ώρες γίνομαι Άγιος! Θα μείνω Άγιος σε όλη μου τη ζωή ; Θέλει αγώνα ! Για 24 ώρες δεν λέω ψέματα ! Ένα πιο χτυπητό παράδειγμα ! Για 24 ώρες κόβω το τσιγάρο αν καπνίζω! Το θέμα δεν είναι για τις 24 ώρες ! Παρακάτω ; Αυτό θα πει είθε να μας συντηρήσεις και αυτή τη συντήρηση της πνευματικής  μας ζωής πρέπει να την αποκτήσουμε , προσέξτε , μέχρι που ν τελειώσει η ζωή μας! Και κανείς δεν μπορεί να μας φυλάξει και κανείς δεν μπορεί να μας συντηρήσει στην πνευματική ζωή παρά μόνο ο Κύριος ! Γι αυτόν τον λόγο πρέπει να φυλάξουμε τον εαυτό μας , να μείνουμε όρθιοι , να μείνουμε ευσεβείς ! Και αυτή η ευσέβεια και αυτή η οσιότητα επιτυγχάνεται με μια τονισμένη γνώση του Θεού και με τη λατρεία του αληθινού Θεού! Όταν μετέχω στη λατρεία του Θεού ! Ακούσατε ; Ζω την λατρευτική ζωή , την λειτουργική ζωή, την ζω έντονα! Και ακόμα να γνωρίζω τον Θεό ! Να έχω γνώση του Θεού ! Λέει προς τους Κορινθίους στην πρώτη του επιστολή ο Απόστολος Παύλος: ἀγνωσίαν γὰρ Θεοῦ τινες ἔχουσι· πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω.( Α΄Κορινθ.15,34) Το λέω για ντροπή σας, ότι μερικοί από εσάς δεν ξέρετε τι είναι ο Θεός και την δύναμή Του! Αναφέρεται στην Ανάσταση των νεκρών ! Πρέπει να ξέρω τον Θεό , πρέπει να ξέρω τι εργάζεται ο Θεός για μένα και να Τον λατρεύω ! Αν κάνω αυτά τα δυο που σας είπα , εξυπακούεται ότι θα ζω πνευματική ζωή και τότε θα μπορώ να μείνω όσιος και να συντηρήσω την οσιότητά μου μέχρι το τέλος της ζωής μου ! Είναι χαρακτηριστικό εκείνο που  λέγει ο ψαλμός : Και εις τον αιώνα ! Να μας διαφυλάξεις και να μας συντηρήσεις από της γεννεάς ταύτης και εις τον αιώνα ! Ποια γενιά; Από την εποχή μας ! Από αυτήν την καταλυτική την καταστροφική εποχή  , την ευημερούσα που έχει κλωτσήσει τον Θεό! Ξέρετε η ευημερία κλωτσάει τον Θεό ! Λέει στην ωδή του ο Μωυσής στο δευτερονόμιο της Παλαιάς Διαθήκης  , ο λαός αυτός, ο Ισραήλ έφαγε , επλατύνθη , επαχύνθη και απελάκτισεν ο ηγαπημένος ! Έφαγε ήπιε πάχυνε πλάτυνε και κλώτσησε τον Θεό!... Είναι η ψυχολογία της ευημερίας ! …Δεν πρέπει να πέσουμε στον πειρασμό της ευημερίας …Ψυχή μου φάε και πίε ευφραίνου …κείμενα εις έτη πολλά …( Λουκ 12,16-21)  …Αυτό θα πει φυλάξαις ημάς …Γλίτωσέ μας από την εποχή μας ! Και το λέει μετά ; Και εις τον αιώνα ! Μέχρι που να τελειώσει η Ιστορία ! Δείχνει όλο το μήκος της Ιστορίας ! Ιδιαίτερα δε τα έσχατα της Ιστορίας ! Μην ξεχνάτε ότι αυτός ο ψαλμός γράφτηκε 3000 χρόνια πριν ! Σας ξαναλέγω ! Ζούμε ημέρες έσχατες και παρακαλάμε τον Θεό να μας φυλάξει ή τους ευσεβείς να τους φυλάξει μέχρι που να τελειώσει η Ιστορία ! Να μείνουν στην ευσέβεια και στην οσιότητα … (Απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από ομίλημα του μακαριστού π.Αθανασίου Μυτιληναίου στις  3-9-1988 με αναφορά στον 11ο ψαλμό)      

   

  Φύλαξέ μας Κύριε ! Θεάνθρωπε Ιησού! Από το μίσος των πολλών που πάγωσε η αγάπη τους! Σημείο των καιρών… Εψύχθη η αγάπη! Δια το πληθυνθήναι την ανομίαν.(Ματθ.24,12)  Ετυρώθη η καρδία και η  αγάπη των πολλών! (Ψαλμ 118,70) Εκλέλοιπεν όσιος! Απομακρυνθήκαμε από την Σοφία Σου ! Πλήθυνε η βλάσφημη ανομία ! Πάγωσε η αγάπη! Όπως τότε μας το αποκάλυψες Κύριε! Φύλαξέ μας! Και κράτα μας στην πίστη και την αγάπη !Την αγάπη εν Αληθεία ! Κράτα μας ως το τέλος με καρδιές καιόμενες! Γιατί όσων οι καρδιές παγώνουν καύμα τις περιμένει! ( Αποκ.16,9) Και ας είναι Κύριε μακρύς ο δρόμος ως την Εμμαούς των Ευσεβών!

Νώντας Σκοπετέας

Απόσπασμα από ομότιτλη εκπομπή

3 Ιαν 2022

Κύριε μη στήσεις αυτοίς την αμαρτίαν ταύτην…(Μακαριστός Επίσκοπος Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς+)


Ένας ταπεινός γίγαντας…

Από τους ήρωες που αν έγραφε σήμερα ο Κόντογλου, θα συμπεριελάμβανε στην συλλογή του Ουρανού και στα αχειρόγραφα συναξάρια του Παραδείσου.

Μορφή που αντανακλούσε μια ψυχή δοσμένη ολοκληρωτικά στον Πλάστη της .

Πολλά έχουν να γραφτούν τώρα γι αυτήν την μορφή, που καμάτεψε και παρέδωσε στον Μεγάλο Σπορέα και Γεωργό εύφορα περιβόλια, όσων στο πρόσωπό του συνάντησαν έναν ανυστερόβουλα  και ανυπόκριτα βιωματικό εκφραστή της πίστης και της θυσιαστικής αγάπης. Το Άγιο Όρος πανηγυρίζει! Ίσως ο πιο αγαπημένος Επίσκοπος των τελευταίων καιρών με πληθώρα Μοναχικών κουρών και χειροτονιών, πρεσβεύει πλέον ακαταγώνιστα σε Ουράνιες Μονές! Το πνευματικό αλέτρι του μπήκε βαθιά στα σπλάχνα της γενέτειράς του! Στο άμεσο μέλλον αυτό θα φανεί και θα καρπίσει …  Πόσο τον αγάπησε η γη του Πατροκοσμά! Και πόσο εκείνος μιμήθηκε σε όλα του τον μεγάλο διδάχο και μάρτυρα του γένους! Οδοιπόρησε , κατήχησε , σπλαχνίστηκε , αγάπησε, θυσιάστηκε!  Αναξίως και σκανδαλωδώς γίναμε και εμείς αποδέκτες της άμετρης αγάπης του! Μετανιώνουμε σήμερα πικρά που το δοχείο της δικής μας ψυχής ελάχιστα μόνο χώρεσε από την σε ασυνάντητη πλησμονή του Αγίου Αιτωλίας και Ακαρνανίας! Και εδώ το Άγιος δεν αποτελεί τίτλο τιμής και προσφωνήσεως,  μα συμμαρτυρία του Ουρανού!

Θα θέλαμε να καταθέσουμε στην μνήμη του ένα περιστατικό λίγες μόλις μέρες πριν ασθενήσει. Μας κάλεσε στο τηλέφωνο ένα πρωινό από το αυτοκίνητο, στο οποίο βρισκόταν με την αδελφή του, την μακαρίτισσα πλέον Ελένη και το πνευματικοπαίδι του και οδηγό της Μητροπόλεως Παντελεήμονα. Έκπληκτοι για την ώρα και κατασυγκινημένοι για την τιμή, τον ακούσαμε όπως πάντοτε ταπεινά και με λόγια απλά και αφτιασίδωτα να μας δίνει ολοκάρδιες ευχές!


"Πηγαίνουμε σε έναν πολύ καλό γιατρό με την αδελφή μου! Έχετε και από εκείνη τις ευχές και την αγάπη της! Ακούει τις εκπομπές στο ραδιόφωνο και της κρατάτε συντροφιά ! Πολύ σας ευχαριστεί!"

Στα πολλά χρόνια της γνωριμίας μας ήταν η πρώτη φορά που μας ανέφερε την αδελφή του! Τώρα είμαστε βέβαιοι πως εκείνο το πρωινό στην μνήμη  της Ρωμαίας Αγίας Αναστασίας της Γιατρίνας,  μας αποχαιρέτησαν κι οι δυο τους! Όταν δε,  θελήσαμε να ευχηθούμε να λάβουν τέλος όλες οι πρόσφατες δοκιμασίες του και ο τόσο ανίερος διωγμός του,  εκείνος μας απάντησε με μια φράση και σιώπησε : Εύχομαι ειλικρινά για όλους τον Παράδεισο! Δεν κατηγόρησε κανέναν ποτέ του! Απροσωπόληπτη αγάπη που σε έκανε να θαυμάζεις και να ελπίζεις! Ναι,  όσο υπάρχουν τέτοιοι Υπουργοί Σου Κύριε δεν θα ναι αμάρτυρη κάθε εποχή,  ακόμα και η θεοστυγής σημερινή! Φοβόταν μόνο τον ζωντανό Θεό και κανέναν άλλον ! Ιδίως τον θάνατο ! Μα αυτός πορεύτηκε μια ζωή ολόκληρη με φρόνημα Σταυρικό και βιωμένη την βεβαία ελπίδα του  αιωνίου ! Πώς ήταν δυνατόν να αναιρέσει όσα επί όλην του την ακίβδηλη διακονία-Ιεροσύνη  δίδασκε;  Λίγες μέρες πριν ασθενήσει μετέβη στην Ιερά Μονή Μυρτιάς και ενθρόνισε τον πατέρα Ιωσήφ… Μερίμνησε( είμαστε βέβαιοι για αυτό)  για την ταφή του εκεί στο Μοναστηράκι της Κυρίας Θεοτόκου που υπερβαλλόντως αγάπησε . Μόλις ασθένησε το πρώτο του μέλημα ήταν …να ετοιμάσει το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα για το ποίμνιό του ! Αυτό που διαβάστηκε στα φετινά Χριστούγεννα κάνοντας πολλούς να αναρωτιούνται αν τα λόγια αυτά εξήλθαν από κάποιο αρχείο …

Γνήσιος Επίσκοπος …Ποιμένας …Πατέρας !

Η αδελφή του κοιμήθηκε ανήμερα του Αγίου Ευστρατίου! Λεπτομέρεια ασήμαντη για εκείνους που μόνο η ξερή λογική οδηγεί στο να βλάπτουν την φήμη του Χριστού και των Αγίων Του …Ο πατέρας τους ήταν ο μακαριστός πατήρ Ευστράτιος Παπαχρήστος… Πανηγύρι αυτή η ημέρα από τα μικράτα τους …

Ανέβηκε πάνω λίγο νωρίτερα εκείνη λοιπόν  να ετοιμάσει …Να ανταποδώσει έστω κάτι από τους τόσους χρόνους θυσιαστικής αγάπης και ανύστακτης φροντίδας του αγαπημένου  της αδελφού! Αν και στερήθηκε τα σωματικά της μάτια,  είχε εκείνη μια ψυχή πολυόμματη που αντιλαμβανόταν συνεχώς την λάμψη του ταπεινού μικρού αδελφού της και πατέρα μας … Πλέον αυτοί οι δυο οι αγαθοί , πορεύονται μαζί εις  Ανάστασιν Ζωής…

Μεσίτευσε Άγιε του Θεού να δώσει ο Κύριος κι άλλη παράταση στην παράταση!

Στείλε μας δύναμη να εκμεταλλευθούμε την Χρηστότητα του Κυρίου, μετανοώντας για όλα αυτά τα θλιβερά που Τον πικραίνουν! Μα και για όλα τα αγκάθια που μπήξαμε και στο ολοφώτεινο πρόσωπό σου,  θλιβερά συκοφαντώντας και ασχημονώντας στις στερνές σου ημέρες σε αυτό το πρόσκαιρο!

 Σαν να σε ακούμε Άγιε του Θεού, όπως ο  Πρωτομάρτυρας και εσύ  να λες:

 Κύριε μη στήσεις αυτοίς την αμαρτίαν ταύτην…

Νώντας Σκοπετέας

03-01-2022

 


Ας επιλέξουμε ...Το τίμημα ή το αντίτιμο ...

Ας επιλέξουμε ...Το τίμημα ή το αντίτιμο ...
Βαπτίστηκες και αναγεννήθηκες ... Μετανόησες κάτω από πετραχήλι και ξαναβαπτίστηκες ... Μετέλαβες τα άχραντα μυστήρια και ένιωσες ξανά βαπτισμένος εις το όνομα του τρισυπόστατου Θεού ... Υπάρχει ακόμα ένα βάπτισμα το τέταρτο κατά σειρά .. το βάπτισμα της ομολογίας ...στο αίμα της Πίστης ... Άραγε πόσοι από εμάς θα το αγαπήσουμε ; Τον Αναστάντα Θεό ας ομολογήσουμε ...Και ας πληρώσουμε το τίμημα της Ομολογίας ...όχι το αντίτιμο της απωλείας ...! Καλό Παράδεισο ! ( Νώντας Σκοπετέας. 2009)

Απολυτίκιο Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου. Ακούστε το από την αδελφή μας Νεκταρία Καραντζή

Απολυτίκιο Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου. Ακούστε το από την αδελφή μας  Νεκταρία Καραντζή
Τον θαυμάσιον μύστην Χριστού υμνήσωμεν , Μηλεσίου το κλέος και των Γερόντων φωνή , την βοήθειαν ημών και διόρασιν ˙ Τον αναπαύσαντα σοφώς τας ψυχάς των ασθενών , του πνεύματος συνεργεία . Πορφύριον Καυσοκαλυβίτην ,επικαλέσωμεν άπαντες. // Nώντας Σκοπετέας 27-11-2013 Απολυτίκιο με την ευκαιρία της επισήμου Αγιοκατατάξεως του Γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου . Σημ: Το απολυτίκιο δεν περιέχεται σε αναγνωρισμένη ακολουθία , αλλά είναι προϊόν ευλαβείας και απέραντης ευγνωμοσύνης , προς τον Μεγάλο Άγιο του Θεού , στην μεγάλη η μέρα της Αγιοκατατάξεώς του .

Ουράνια Συντροφιά...

Ουράνια Συντροφιά...
Παλαιά συνηθίζαμε, κατά την εορτή των Θεοφανείων, ν' αγιάζομε τα σπίτια. Κάποια χρονιά επήγα κι εγώ κι αγίαζα. Χτυπούσα τις πόρτες των διαμερισμάτων, μου ανοίγανε κι έμπαινα μέσα ψάλλοντας: "Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου Κύριε...". Όπως πήγαινα στην οδό Μαιζώνος, βλέπω μια σιδερένια πόρτα. Ανοίγω, μπαίνω μέσα στην αυλή, που ήταν γεμάτη από μανταρινιές, πορτοκαλιές, λεμονιές, και προχωρώ στη σκάλα. Ήταν μια σκάλα εξωτερική, που ανέβαινε πάνω και κάτω είχε υπόγειο. Ανέβηκα τη σκάλα, χτυπάω την πόρτα και παρουσιάζεται μια κυρία. Αφού μου άνοιξε, εγώ άρχισα κατά τη συνήθειά μου το "Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου, Κύριε...". Με σταματάει απότομα. Εν τω μεταξύ με ακούσανε και δεξιά κι αριστερά στο διάδρομο βγαίνανε κοπέλες απ' τα δωμάτια. "Κατάλαβα, έπεσα σε οίκο ανοχής", είπα μέσα μου. Η γυναίκα μπήκε μπροστά μου να μ' εμποδίσει. -Να φύγεις, μου λέει. Δεν κάνει αυτές να φιλήσουν το Σταυρό. Να φιλήσω εγώ το Σταυρό και να φύγεις, σε παρακαλώ. Εγώ τώρα πήρα σοβαρό και επιτιμητικό ύφος και της λέω: -Εγώ δεν μπορώ να φύγω! Εγώ είμαι παπάς, δεν μπορώ να φύγω! Ήλθα εδώ ν' αγιάσω. -Ναι, αλλά δεν κάνει να φιλήσουν το Σταυρό αυτές. -Μα δεν ξέρομε αν κάνει να φιλήσουν το Σταυρό αυτές ή εσύ. Διότι αν με ρωτήσει ο Θεός και ζητήσει να Του πω ποιος κάνει να φιλήσει το Σταυρό, οι κοπέλες ή εσύ, μπορεί να έλεγα: "Οι κοπέλες κάνει να τον φιλήσουν και όχι εσύ. Οι ψυχές τους είναι πιο καλές από τη δική σου". Εκείνη τη στιγμή εκοκκίνησε λίγο. Της λέω λοιπόν: -Άσε τα κορίτσια να φιλήσουν το Σταυρό. Τους έκανα νόημα να πλησιάσουν. Εγώ πιο μελωδικά από πρώτα έψαλλα το "Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου Κύριε...", διότι είχα μια χαρά μέσα μου, που ο Θεός οικονόμησε τα πράγματα να πάω και σ' αυτές τις ψυχές. Φιλήσανε όλες το Σταυρό. Ήταν όλες περιποιημένες, με τις πολύχρωμες φούστες κ.λπ. Και τους είπα: -Παιδιά μου, χρόνια πολλά. Ο Θεός μάς αγαπάει όλους. Είναι πολύ καλός και "βρέχει επί δικαίους και αδίκους". Όλοι Τον έχομε Πατέρα και για όλους μας ενδιαφέρεται ο Θεός. Μόνο να φροντίσομε να Τον γνωρίσομε και να Τον αγαπήσουμε κι εμείς και να γίνομε καλοί. Να Τον αγαπήσετε και θα δείτε πόσο ευτυχισμένες θα είστε. Κοιτάξανε απορημένες. Κάτι πήρε η ψυχούλα τους η ταλαιπωρημένη. -Χάρηκα, τους λέω τέλος, που μ' αξίωσε ο Θεός να έλθω σήμερα και να σας αγιάσω. Χρόνια πολλά! -Χρόνια πολλά, είπαν κι εκείνες κι έφυγα./Γ.Πορφύριος

η προσευχή του Κυρ -Φώτη...

η προσευχή του Κυρ -Φώτη...
Σε ευχαριστώ, Κύριε πολυέλεε, σε υμνώ, σε δοξάζω, γιατί μ' έπλασες από το τίποτα. Αλλά δεν μ' έπλασες μοναχά μια φορά, αλλά και κάθε μέρα με πλάθεις από το τίποτα, επειδή και κάθε μέρα με βγάζεις από τον ίσκιο του θανάτου που ξαναπέφτω. Μέσα στον ακαταμέτρητο τον κόσμο, μέσα στη μερ­μηγκιά των ανθρώπων, είμαι ένα τίποτα. Ο κάθε άνθρωπος είναι ένα τίποτα. Και μολαταύτα τον κάθε άνθρωπο τον θυμάσαι και τον βρίσκεις και τον τραβάς προς εσένα, και τον ζωοποιείς από πεθαμένον, και τον ξαναπλάθει το πατρικό χέρι σου, σαν να είναι ο καθένας μας μοναχά αυτός στον κόσμο. Η κραταιά δύναμή σου βαστά όλη την κτίση κι' όλες τις ψυχές σαν νάναι μια και μοναχή. Και τις κάνεις να νοιώσουνε την αθανασία σαν νάναι μια και μονάχη η καθεμιά και σε νοιώθουνε πατέρα τους σπλαχνικόν, που δεν κουράζεται να συχωρά και να ξαναπλάθει τον εαυτό μας, που πεθαίνει κάθε ώρα από την αμαρτία. ~Φώτης Κόντογλου~